Τι είναι το Isoclast?

Το Isoclast™ active, το οποίο ανακαλύφθηκε από την Dow AgroSciences και αποτελεί ιδιοκτησία της, είναι ένα νέο εντομοκτόνο που αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση δύσκολα ελεγχόμενων και οικονομικά σημαντικών μυζητικών εντόμων. Το Isoclast παρέχει ταχεία δράση και μεγάλη υπολλειματική διάρκεια.

Τρόπος λειτουργίας

Το Isoclast παρουσιάζει πολύπλοκες και μοναδικές αλληλεπιδράσεις με τους νικοτινικούς υποδοχείς της ακετυλοχολίνης των εντόμων, οι οποίες διαφέρουν από αυτές που παρατηρούνται με τα νεονικοτινοειδή, τα βουτενολίδια και τα μεσοϊονικά.  Το Isoclast θανατώνει τα έντομα-στόχους τόσο διά επαφής όσο και διά στομάχου, παρέχοντας ταχεία δράση και υπολλειματική διάρκεια.

 Λόγω της διελασματικής του κίνησης, το Isoclast προστατεύει το σύνολο του φύλλου του φυτού (όχι μόνο την πλευρά που ψεκάζεται), συμβάλλοντας στον έλεγχο των κρυφών εντόμων. Το Isoclast αποτελεί επίσης εξαιρετικό σύμμαχο άλλων εντομοκτόνων κατά την εναλλαγή διαφορετικών δραστικών ουσιών, εντός προγραμμάτων διαχείρισης ανθεκτικότητας. Τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το Isoclast υποδεικνύουν μια ευρεία έλλειψη διασταυρούμενης ανθεκτικότητας σε πολλά στελέχη μυζητικών εντόμων, τα οποία έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε άλλα εντομοκτόνα. Στο χωράφι, το Isoclast ελέγχει πληθυσμούς εντόμων γνωστούς για την ανθεκτικότητά τους σε παλαιότερους τύπους εντομοκτόνων όπως τα νεονικοτινοειδή, τα καρβαμικά, τα οργανοφωσφορικά και τα πυρεθροειδή.

Καλή προσαρμογή στα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων

Όταν εφαρμόζεται στο χωράφι με τις προτεινόμενες δόσεις, το Isoclast™ active έχει χαμηλή επίπτωση σε ωφέλιμα έντομα. Επειδή το Isoclast έχει ελάχιστη επίπτωση σε φυσικούς εχθρούς, δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις εμφάνισης δευτερογενών εστιών επιβλαβών εντόμων και ακάρεων. Το Isoclast έχει χρησιμοποιηθεί σε εκατομμύρια στρεμμάτων παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια αρκετών περιόδων βλάστησης χωρίς να έχει αναφερθεί βλάβη στις κοινές μέλισσες.

Ανακαλύψτε την ιστορία του Isoclast

Γιατί το Isoclast™ active αποτελεί ζωτικό τμήμα της εργαλειοθήκης του γεωργού.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

Βασικά χαρακτηριστικά

Αποτελεσματικό σε χαμηλές δόσεις

Ταχεία δράση και υπολλειματική διάρκεια

Εξαιρετική διελασματική και διασυστηματική κίνηση

Αποτελεσματικό έναντι των πληθυσμών επιβλαβών εντόμων που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων

Πολύτιμος σύμμαχος κατά την εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων

Ήπιο με τα ωφέλιμα έντομα, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών και των φυσικών εχθρών, όταν ακολοθούνται οι οδηγίες της ετικέτας