Εύρεση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών της σύγχρονης γεωργίας

Οι ερευνητές στην Dow AgroSciences έχουν ως αποστολή την ανακάλυψη και ανάπτυξη βιώσιμων χημικών λύσεων που αυξάνουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών, βοηθώντας τους γεωργούς να αξιοποιούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κάθε εκτάριο γης.

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα και την αυξανόμενη καταπόνηση των αρόσιμων εκτάσεων, οι γεωργοί βασίζονται σε μια ολοένα και μικρότερη εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση των καταστροφικών προβλημάτων που αφορούν τα έντομα και απειλούν τις καλλιέργειές τους και την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η Dow AgroSciences πραγματοποίησε μεγάλες επενδύσεις στην Έρευνα και την Ανάπτυξη καθώς και στην καινοτόμο σκέψη ώστε να ανακαλύψει την πρώτη (και μοναδική) δραστική ουσία μιας νέας και πρωτοποριακής χημικής τάξης εντομοκτόνων, τις σουλφοξαμίνες. Το Isoclast™ active έχει από τότε εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εγγεκριμένο σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τι το καθιστά μοναδικό;

Το Isoclast παρουσιάζει πολύπλοκες και μοναδικές αλληλεπιδράσεις με τους νικοτινικούς υποδοχείς της ακετυλοχολίνης των εντόμων, οι οποίες διαφέρουν από αυτές που παρατηρούνται με τα νεονικοτινοειδή, τα βουτενολίδια και τα μεσοϊονικά. Παρουσιάζει επίσης σταθερή έλλειψη διασταυρούμενης ανθεκτικότητας με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων και, το πιο σημαντικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά κατά ενός σημαντικού εύρους εντόμων-εχθρών.

Το Isoclast έχει χρησιμοποιηθεί σε εκατομμύρια στρεμμάτων παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια αρκετών περιόδων βλάστησης χωρίς να έχει αναφερθεί βλάβη στις κοινές μέλισσες.